Welkom by NG Gemeente

Kimberley Harmonie

Eredienste

Kantoor Ure

Adres:

Kekewichrylaan 30

Monumenthoogte

Kimberley

8301

Oggenddienste:

09:00

 

Ma—Vr:

08:00—13:00

 

Wo:

08:00—16:30

 

Goodwinstr:

Sondae voor & na die erediens

Waar kom ons vandaan?

(Die oudste geskiedenis is onderaan die bladsy. Nuwe geskiedenis word gedurig bo-aan by die tydlyn gevoeg.)

2011

30 Okt: Die SAN;Khwê gemeente stig af met die nuwe naam: Kimberley Gacan en prop Petrus Manu word beroep.

17 Julie: Prop Petrus Manu van die Khwê-San word gelegitimeer te Platfontein.

10 Julie: Mario Mahongo en Petrus Manu word gelukgewens met die proponentsbevoegtheid wat hulle ontvang het (Mario kry weer bevoegtheid terug en Petrus kry vir die eerste keer proponentsbevoegtheid).

29 Mei: Die eerste uitsending na Minerva Gardens word gebeeldsend.

23 Jan: Alle kategese verskuif na die oggenddiens. Gr 1-6 word gedurende die diens deur die prediker  uitgestuur na die Lapa om ‘n algemene les op hulle vlak te ontvang. Na die diens gaan alle katkisante (junior en senior) na hul onderskeie klasse.

Aanddienste word nie meer voortgesit nie en word vervang met die aanbieding van ‘n Bybelskool, asook bloknamale op Sondagaande.

Nuwe monitors word onder die gallery ingesit, asook na die moederskamer en die klankstelsel word opgegradeer.

2010

Teologiese student Anje Mathee doen haar praktiese jaar by Kimberley Harmonie

1 Julie: Die volgende personeelverskuiwing vind plaas:

Na Mnr Derek Hobson se bedanking as koster, word mev Marie Cross aangestel as tesourier en koster.

Mev annatjie Enslin word voltyds aangstel as Saakgelastigde, Jeug-en kommunikasie-bestuurder.

 

2009

Homevale-wyk stig af en word ’n selfstandige gemeente met die naam: Kimberley-Bet-el.

Mej Yowelindie Strauss word aangestel om te help met die invoer van finansiële state op die rekenaar.

Mev Annatjie Enslin se werksomskrywing verbreed en sy word ook aangestel as kommunikasie bestuurder.

22 Feb 2009: Die kerkraad besluit amptelik om die kerkraad te herstruktureer na ’n kleiner kerkraad daar te stel. Die bestaande kerkraad word voortaan as wyksleiers gebruik. Voorsitters en onder-voorsitters van die volgende kommissies en die predikante sal die kerkraad vorm:

             * Administrasie               Voors Dries Wiese                   

             * Ampsbediening          Voors Chris Human

             * Barmhartigheid           Voors Benna Koortzen

             * Diakonie                      Voors Chris Harmse

             * Getuienis                     Voors Ensie Enslin

             * Gesinsbediening        Voors Dick de Waal

             * Verhoudings                Voors Daan van Vuuren

             * Woordbediening         Voors Pieter Fourie

2008

16 Maart 2008: Nuwe, veeldoelige  kategese lokale word ingewy.

24 Februarie 2008: Die eerste sooi word gespit vir die bou van die kerkgebou by die Khwe.

 19de Oktober: die Khwe kerkgebou ingewy.

Homevale koop ‘n erf aan vir die bou van ‘n kerk.

Daar word voortgegaan met die strategiese beplanning.

Wêreldbiddag vir vroue word in Harmonie aangebied.

Die 75ste Verjaardag van die Bybelgenootskap word gevier met ’n uitstalling en muntlegging.

Die kolumbarium word vergroot.

Die orrel moet dringend herstel word.

Harmonie kry hulle eie webwerf.

Die kerkraad besluit om voort te gaan met hulle betrokkenheid in Tsjaad.

 

2007

Mev Annatjie Enslin word as jeugbestuurder aangestel na Marietjie Smit se vertrek.

Daar word voortgegaan met die strategiese  beplanning van Harmonie.

Die lapa se kombuis en stoorgeriewe word uitgebrei.

‘n Nuwe projektor word geinstalleer.  Ou projektor word aan Goodwin geskenk.

 

2006

Marietjie Smit word as jeugwerker aangestel.

Kategese verskuif terug na oggenddiens.

Die Ring besluit om op sekere gebiede saam te werk. 

Ouderling Gert Duurseman word beroep as tentmaker met opdrag Homevale.

Die lapa word voltooi.

Lugversorging is in die kerk ge-installeer. Fondse word met deurkollektes ingesamel.

Twee erwe is vir die Sangemeentes aangekoop.  Dit word uit die Ringfonds betaal.  Die San het ‘n tentkerk wat na die erf verskuif sal word.

 

2005

1. Anru Swanepoel beurs kom tot stand.

2. Die gemeente se argief word geskep. Kluis in Goodwinstraatkerk sal gebruik word.

3.   Alex en Jeanette Clark het ’n beroep na ’n gemeente in Pretoria aanvaar en die gemeente verlaat.

 

2004:

Spesiale kerkraadsvergadering in sake sending vind op 17 Oktober 2004 plaas.  Ds Hansie Roelofse tree as fasiliteerder op. ’n Tydperk van herbeplaning begin hiermee vir die gemeente.

 

Die stigtingsdagviering vind op 13 November 2004 plaas en ’n feesblad met die gebeure oor die 25 jaar van die gemeente se bestaan word uitgegee.  Dr Abram bou ’n nuwe huis in Eltoropark. Anru Swanepoel, die seun van dr en mev Swanepoel is op 18 November 2004 oorlede en op 23 Nov 2004 is ’n roudiens gehou.

 

‘n Muur van Herinnering (gedenkmuur) word opgerig met 76 nisse vir die plasing van gestorwenes se as.

 

As gevolg van veiligheidsprobleme en vandale is veiligheidsheining en elektroniese hekke om die Harmonie– en Goodwin-kerke te plaas.

Die ruimte voor die preekstoel word gedurende Sept in ‘n effense verhogie verander.

 

Einde September 2004 is die klok weer herstel en word op 13 Nov in gebruik geneem.

 

21 September 2003: Oudl Gert Duursema lei ‘n erediens by die Homeval wyk.

Op hierdie stadium het die gemeente 6 verskillende preekpunte elke Sondag:

             Kekewichrylaan;        Goodwinstraat;          Yonder

             Homevale-wyk;           !Xun;                              Khwe

 

4 Mei 2003: Harmonie hou die eerste amptelike dienste by die San-gemeenskap. By dié geleentheid is eredienste vir beide die twee groepe, nl die !Xun en die Khwe gehou. Tydens ‘n gemeentevergadering word die Kerkrade genomineer en 2 weke later word die kerkraadslede bevestig.

 

23 Februarie 2003: ‘n Versoek word ontvang van 194 lidmate van die VGK om by Harmonie in te skakel. Op 11 Mei word die aansoeke om lidmaatskap aanvaar en staan bekend as die Homeval-wyk. Die lidmate funksioneer as ‘n selfstandige wykskerkraad van die gemeente.

 

Mei 2002: Hoërskool Diamantveld nader die kerkraad om die pos van lewensoriënteringsonderwyser te ondersteun. In ruil daarvoor help die onderwyserproponent die gemeente met die jeugbediening. Prop Alex Clark word aangestel. Hy word as tentmaker beroep met opdrag Jeugwerk in die Ring van Dutoispan.

 

24 Februarie 2002: Op ‘n kerkraadsvergadering word ds Ben de Wet bedank vir sy diens in die gemeente vir ‘n dienstermyn van 8 jaar. Op 24 Maart lewer hy sy afskeidspreek en sy demissie tree op 31 Maart in werking.

 

2002: Sonja van Loggerenberg bedank as saakgelastigde en Marie Cross word aangestel by Kekewichrylaan. Rene Brand bedank as orrelis en die kerkraad besluit om Mevv Esmé du Toit en Elize Hancke gesamentlik in die orrelispos aan te stel.

 

1 Desember 2001: Stina Kapp, wat skriba en koster was by die Goodwin-deel van die gemeente, bedank en en me Sarie le Roux neem by haar oor as koster.

 

20 Mei 2001: Die Sinodale Bedieningskommissie versoek dat die 60 belydende lidmate van Kimbeley-Militêr (waarby die San sedert 19 Mei 1991 ingelyf was) by Harmonie inskakel. Die inskakeling vind gedurende 2002 plaas. Met Kimberley-Militêr se inskakeling by Harmonie, word die San-gemeenskap ook Harmonie se verantwoordelikheid. Tans (2008) is hulle ‘n wyk van Harmonie.

 

1999: Mev Sonja van Loggerenberg word as saakgelastigde aangestel.

Na ‘n kerkraadsbesluit gedurende Maart, word ‘n nuer kerkblaadjie, Die Suiderstem, uitgebring. Met die eenwording van die gemeentes, word die naam van die blaadjie verander na Harmonuus.

 

25 Oktober 1998: Beide gemeeentes ontbind, doen afstand van hul name en bedieningstrukture. Die nuwe gemeente Harmonie kom amptelik tot stand.

 

24 Oktober 1998: Kimberley-Suid aanvaar ‘n eenwordingsooreenkoms met Kimberley-Noord.

 

25 Januarie 1998: Op ‘n spesiale kerkraadsvergadering word besluit om Kimberley-Suid en –Noord te kombineer.

 

Mei 1998: Tydens die kerkbasaar ontstaan die gedagte om ‘n lapa op die kerkterrein op te rig. Die manne-aksie besluit om die projek te hanteer en teen Maart 2000 is die lapa voltooi.

 

31 Oktober 1997: As gevolg van die krimpende ledetal in Kimberley Noord gemeente, word beide predikante losgemaak en ontvang hul demissie. Die kerk en pastorie word verkoop om uitgawes te dek.

 

1996: Maandelikse dankoffers kan dmv elektroniese inbetaling gedoen word.

 

Maart 1993: ‘n Leuse, visie en missie word vir die gemeente geherformuleer.

Die benaming “tiendemaand-dankofferinsameling” verander na “jaarlikse dankofferfees”.

 

1992: ‘n Ontmoeting met die Ring se Beplanningskommissie lei tot ‘n besluit om ‘n derde leraar te beroep. Ds Ben de Wet, wat vanaf Maart 1990, leierouderling in die gemeente was, word in Julie 1992 as derde leraar beroep.

Sekere naamsveranderinge vind in hierdie jaar plaas: Die “nuwe” kommissies wat tot stand kom, is: Sending– en Evangelisasiekommissie, Gemeentebediening, Diensgroep vir Administrasie en die Vrouediens.

n Nuwe bedieningstruktuur word geïmplementeer. Die gemeente funkdioneer deur ‘n gemeente kerkraad, drie wykskerkrade en die verskeie diensgroepe.

Die insamelingsmetode van die tiendemaand-dankoffers tree in werking.

 

1988: Sensusopnamegetalle: besoekpunte:593; volwassenes: 1187; kinders: 952.

1 Mrt 1989: Nuwe orrelis nadat René Brand bedank, is mev Elize Hancke

1990: Die koster, Betsie Botha bedank en Magdaleen Visser sou vanaf 1990 koster en skriba wees.

 

Einde 1987: Die skriba, Elsie Visser bedank en Magdaleen Visser word aangestel. Patrys Roodt, die koster, het die tuig aan Betsie Botha oorhandig.

 

Februarie 1987: Die eerste gemeenteblaadjie, Kerknuus, sien die lig. Hierdie blaadjie verdwyn mettertyd van die toneel af.

18 Okt 1986: Bevestiging prop DJ Scheepers

 

30 Aug 1986: Ds Nel tree af op vervroegde pensioen, nadat hy in Junie 1986 ‘n hartaanval op die kansel gehad het tydens ‘n trouseremonie. Op 31 Aug lewer hy sy afskeidspreek.

By ‘n kerkraadsvergadering word gestem om prop DJ Scheepers te beroep.

 

15-17 Junie 1984: Verwelkoming Ds Abram en mev Erika Swanepoel

 

1984:’n Tweede leraar word beroep: ds AC Swanepoel (Kimberley-Militêr)

 

1 Apr 1983: Mev Nel plant ‘n olyfboompie aan die westekant van die kerkterrein. Dit het vanaf prof Marais van Stellenbosch gekom, en is ‘n steggie van ‘n Rumi-olyfboom, wat uit Getsemane gebring is.

 

Sondag 8 Aug 1982: Eerste nagmaalsviering.

Kerksensus statistiek dui die volgende getalle aan: Huisgesinne: 396; lidmate:780; skoolgaande kinders:480; voorskoolse kinders:130; kinders in NJ Heynsskool: 300. Totaal: 1670 siele.

 

1 Aug 1982: In groot getalle staan die gemeente om 9:30 voor die kerkgebou, waar die leierouderling, Pieter du Preez, hul verwelkom. Ds Nel onthul die hoeksteen. Die opskrif is uit 1 Pet 2:5: “Laat julle as lewende stene opbou tot ’n geestelike huis.”  Mev Nel ontvang die sleutel van die argitek.

 

4 Apr 1981: Met groot vreude word die sooispit geleentheid op 4 Apr 1981 gehou. Ds VO en mev Deidré Nel spit die eerste sooie.

 

19 Apr 1980: Die boukommissie voer samesprekings met  mnr Read, die Direkteur van Beplanning van die Transvaalse Kerk. Mnr Koos Reyneke van Pretoria word aangestel as argitek

 

15 Feb 1980: Eerste kerkraadsvergadering.

 

25 Nov 1979: Ds Vidius Nel word beroep.

 

13 Nov 1979: Afstigting vind plaas. Die nuwe kerkraad is op 13 Nov verkies, en op 18 Nov in hulle amp bevestig. Orrelis: René Brand.

 

15 Okt 1979: Afstigting word deur die Ringsvergadering goedgekeur. Br Hannes Badenhorst rapporteer dat die Diamantveld gemeente besluit het om R50 000, die kerkperseel en pastorie te Kekewichrylaan as bruidskat te gee.

 

12 Okt 1979: Ds VO Nel lees op ‘n kerkraadsvergadering ‘n konsepbrief voor, gerig aan die skriba van die Ring van Dutoitspan, waarin hy vra dat Diamantveld mag voortgaan met die afstigting. 491 uit ‘n moontlike 700 lidmate het die afstigting gesteun. Dienste sou voorlopig in Elcon se saal plaasvind. Na stemming is besluit op die naam Kimberley-Suid, vir die nuwe gemeente.

 

9 Feb 1979 : Diamantveld se kerkraad besluit om ‘n beplanningskommissie te benoem, met die oog op afstigting van die wyke Monumenthoogte, South-Ridge, Ronaldsvlei en Rustic.

 

 

12 Nov 1963: NG Gemeente Diamantveld se skriba skryf ‘n brief aan die sekretaris van die Administrateur ivm die verkryging van kerkpersele in ‘n nuwe uitbreiding. ‘n Perseel in die golfbaan (1890-1960) in Monumenthoogte word gekoop. Nog twee erwe wat gekoop is, is gekonsolideer, waarop uiteindelik die pastorie in Kekewichrylaan gebou is.

.

.