Welkom by NG Gemeente

Kimberley Harmonie

Eredienste

Kantoor Ure

Oggenddienste:

09:00

 

 

Ma—Vr:

08:00—13:00

 

Wo

08:00—16:30

 

Goodwinstr:

Sondae voor & na die erediens

Bankbesonderhede:

NG Kerk Kimberley Harmonie

ABSA Tjekrekening nr 940580676

Takkode 500902

Algemeen

 Dis met groot dankbaarheid aan die Here dat ons kan berig, dat, ten spyte van die wêreld se huidige ekonomiese probleme, Harmonie gemeente steeds ’n groei in sy finansies toon.

Lidmate se gereelde en konstante bydraes, dra daartoe by dat die gemeente tans in ‘n gesonde finansiële posisie verkeer.

   NG KERK KIMBERLEY - HARMONIE 

      INKOMSTESTAAT BEGROTING -

vir die TWAALF maande geeindig  28 FEBRUARIE 2012

 

 

 

Begroot

Begroot

 

 

2010/11

2011/12

INKOMSTE

 

 

GEMEENTELIK (ACB; Internet; DO;Kollektes, ens)

1 986 926

2 210 000

GEMEENTEFONDSE (Barmhartigheid)

11 000

15 100

GEMEENTEFONDSE (Getuienis)

3 500

4 000

DIVERSE INKOMSTE (bv Rente, Dankofferfees)

72 658

83 000

TOTALE INKOMSTE

 

2 074 084

2 312 100

 

 

 

 

UITGAWES

 

 

AMPSBEDIENING

5 000

11 000

GESINSBEDIENING

18 300

20 000

VERHOUDSBEDIENING

9 800

15 600

WOORDBEDIENING

9 500

22 000

DIAKONIE

5 000

3 00

BARMHARTIGHEID

70 100

86 500

GETUIENIS

35 000

74 500

SUBTOTAAL - KOMMISSIES

 

152 700

232 600

 

 

 

 

 

 

 

 

SALARIS LERAARS & AMPTENARE

1 271 392

1 319 000

 

 

 

 

ADMINISTRASIE

613 349

666 700

KAPITAALPROJEKTE

 

0

93 000

 

 

 

 

TOTALE UITGAWES

 

2 037 441

2 311 300

 

 

 

 

NETTO SURPLUS / (TEKORT)

 

36 643

800