Welkom by NG Gemeente

Kimberley Harmonie

Eredienste

Kantoor Ure

Adres:

Kekewichrylaan 30

Monumenthoogte

Kimberley

8301

Oggenddienste:

09:00

 

Ma—Vr:

08:00—13:00

 

Wo:

08:00—16:30

 

Goodwinstr:

Sondae voor & na die erediens

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

AMPSBEDIENING

Funksie.  Om die struktuur  en werksaamhede van die ampsbediening werk so te beplan, te rig, te koördineer, leiding te gee en tot uitvoering te bring, dat die grondslag vir Kimberley Harmonie naamlik “Om God en ons naaste elke dag liewer te hê” sal realiseer. Dit behels:

 

Toerusting en steun aan lidmate  het den doel dat daar gewerk word na ‘n gemeente met lidmate wat geestelik toegerus, kerkgetrou, entoesiasties vir Christus, aktief en meelewend is. Verder ook lidmate wat dien en omgee vir mekaar en waar goeie verhoudings in gesinne en families, mense in direkte omgewing, binne kleingroepe en binne die  gemeente seëvier.

 

Die Kleingroepstelsel behels die instandhouding van ’n effektiewe, eenvoudige, organisasie struktuur van lidmate in kleingroepe. Vyf kleingroepe vorm ‘n blok en die blok word verteenwoordig op die ampsbedieningskommissie.  Waar daar verwys word na omgeegroepe en wyke gesamentlik, word die versamelnaam “kleingroepe” gebruik.

 

Omgeegroepe.  ‘n Omgeegroep word gevorm uit lidmate wat vir mekaar wil omgee, ondersteun en mekaar se lief en leed deel. Verder ook om geestelike groei te bevorder deur gebed, lofprysing en om sosiaal te verkeer.

 

Wyke.  Waar lidmate nie wil inskakel by ‘n omgeegroep nie, word hulle in wyke ingedeel waar hulle vir mekaar omgee en ondersteun. Die samestelling van die wyk is nie op woongebiede gebaseer nie, maar eerder lidmate met dieselfde ouderdom en belangstellings.

 

 

Kleingroep bestuur en administrasie behels die   doelgerigte administrasie van lidmate en tydige byhou van data deur die ouderlinge en kerkkantoor om te verseker dat lidmate se data 100% op datum bly.

 

Ampsfunksies. Die doelgerigte beplanning, leiding gee, organisering, en koördinering van alle ampsfunksies insluitend Yonder en die SAN gemeentes.

 

Toerusting en versorging van ouderlinge behels die deurlopende motivering, toerusting met kennis, beskikbaarstelling van hulpmiddels en bemagtiging van ouderlinge om hul taak doeltreffend uit te voer.

 

Kommunikasie. Die deurlopende ontwikkeling en toepassing van ’n effektiewe kommunikasiestelsel  binne die gemeente om te verseker dat die gemeente goed ingelig is ten opsigte van alle aktiwiteite, gebeure, ensovoorts. Dit sluit in kommunikasie per pos, e-pos, SMS, aankondigings en die webblad.

Die deurlopende versorging van leraars het ten doel om te verseker dat die leraars emosioneel goed versorg is, jaarliks opleiding ontvang en hul opleidings behoeftes bevredig word en die leraars die nodige steun ontvang om hul taak effektief uit te voer.

 

Blokvergaderings. 4 Blokvergaderings, wat al die kleingroep ou-derlinge in die blokke bywoon,  word per jaar geskeduleer sodat  die blokke 100%  effektief funksioneer. ‘n Kort toerusting sessie vind plaas waarna die onderskeie blokke verdeel om hul eie vergadering te hou.

 

Bloknagmaal.  Bloknagmale het ten doel om al die lidmate in hulle  blok verband bymekaar te kry om in ‘n kleiner groepie saam nagmaal te gebruik en groter samehorigheid te bewerkstellig.  Bloknagmale vind op Sondagaande om 18:00 in die Lapa plaas en die datum en groepe betrokke is in die kerkalmanak opgeneem. 

 

 

Struktuur van Kimberley Harmonie

Die struktuur van die gemeente is so ontwerp dat dit effektief sal bydra tot die bereiking van die opdrag en roeping van Kimberley Harmonie.

Kerkraad

Die regspersoon bestaan uit die leraars, die voorsitters en onder-voorsitters van die onderskeie kommissies en die saakgelastigde en is verantwoordelik vir:

· Die beplanning, organisering, koördinering, leidinggewing en

   kontrole oor alle werksaamhede in die gemeente met die fokus op die opdrag en roeping van Kimberley Harmonie.

· Die opstel van die jaarlikse begroting en die doelgerigte bestuur

       van alle doelwitte.

· Hantering van sake uit die kommissies en die gemeente.

· Goeie kommunikasie met die gekombineerde kerkraad en die gemeente.

Gekombineerde kerkraad

Die gekombineerde Kerkraad bestaan uit die leraars, al die ouderlinge en diakens en saakgelastigde. Die gekombineerde Kerkraad vergader gedurende Maart elke jaar, asook ander tye wanneer

belangrike besluite geneem moet word, wat insluit:

· Die goedkeuring van die projekte en aktiwiteite van diensgroepe, die begroting en finansiële state (Maart vergadering).

· Die beroeping van leraars.

· Vervreemding en verkryging van eiendom.

· Groot veranderings of uitbreidings by die kerk.

· Beleidsake.