Welkom by NG Gemeente

Kimberley Harmonie

Eredienste

Kantoor Ure

Adres:

Kekewichrylaan 30

Monumenthoogte

Kimberley

8301

Oggenddienste:

09:00

 

 

Ma—Vr:

08:00—13:00

 

Wo:

08:00—16:30

 

Goodwinstr:

Sondae voor & na die erediens

Personeel:

Administrasie kommissie

Bankbesonderhede:

NG Kerk Kimberley Harmonie

ABSA Tjekrekening nr 940580676

Takkode 500902

Funksie van die Kommissie

Die kommissie het twee fokuspunte, nl intern en ekstern.

Intern:

· Administrasie:  Om ‘n funksionele administratiewe stelsel te verseker.

· Personeel:            Om ‘n toegeruste personeelkorps te verseker.

· Finansies:             Om fasiliteite in stand te hou en uit te bou.

· Argief:                    Om ‘n doelmatige argief te bedryf.

· Bestuur:                Om deur effektiewe bestuur te verseker dat die administra-                                tiewe funksies doeltreffend funksioneer.

· Beplanning:          Om op ‘n voortgaande basis toekomsgerigte beplanning te                                doen om die volhoubaarheid van die administratiewe            funksies te verseker.

Ekstern:

· Kommunikasie: Om goeie kommunikasie tussen al die rolspelers in die         gemeente te verseker.

· Argief:                    Om ‘n doelmatige argief tov die storielyn van die gemeente                                te bedryf.

Finansies: Beleid & Prosedure

1. Fondse vir die gemeente se bedryfs– en bedieningsverantwoordelikhede word op die volgende wyses verkry:

· Kollekte tydens erediens

· ACB, Internet en debietorders - maandeliks.

· Basaar

· Jaarlikse Dankofferfees

· Kontant en tjeks

· Koevertjies

 

Lidmate is dus self verantwoordelik vir hul maandelikse dankofferbydrae.

Indien lidmate versoek dat dit afgehaal moet word, word dit met die ouderling gereël.

2.      Daar word jaarliks vir die inkomstes en uitgawes begroot.

3.      Die finansiele boekjaar strek van begin Maart tot einde Februarie die volgende jaar. Die gemeente se finansiële state word jaarliks ge-oudit.

4.      Finansiële state is by die kerkkantoor ter insae beskikbaar.

5.      Enige navrae kan aan die voorsitter van die kommissie gerig word.